Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Suosittelemme, että käytätte 10 askeleen vaiheistusta kampanjanne organisoinnissa. Miettikää tarkkaan ja suunnitelkaa, miten toteutatte kunkin vaiheen.

Kirjatkaa ylös, millaista toimintaa järjestätte oppilaittenne kanssa, mitkä oppiaineet ja opettajat ovat mukana, ketkä ovat yhteistyökumppaneitanne ja miten haluatte esitellä projektinne tulokset. Ohjeiston kohdista Projektityö ja Muita aktiviteetteja löydätte lisää ideoita!

1. Suunnitelkaa ja valmistelkaa kampanja

2. Opettajat kirjaavat koulunsa ja luokkansa osallistujiksi, helmikuun 15. päivän jälkeen

3. Pohjustakaa teemat: ilmaston muutos, CO2, koulumatkaliikenne ja kestävä kehitys

4. Kerätkää tiedot koulumatkoista ja käytetyistä kulkuvälineistä ja syöttäkää tiedot kansainväliseen tietokantaan

5. Täyttäkää lyhyt kysely ilmasto- ja liiketeemoista

6. Analysoikaa tulokset ja keskustelkaa niistä: vertailkaa liikenteen päästötuloksianne muiden koulujen tuloksiin.

7. Tärkeä osa CO2nnect-hanketta on miettiä, miten järjestelmiä voisi muuttaa niin, että hiilidioksimäärät pienenisivät. Toivomme, että työskentelisitte yhdessä paikallisten päättäjien, vanhempien, yritysten ja järjestöjen kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

8. Kehitelkää ideoita liikenteen ilmastokaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisätkää ideanne ja valokuvia hankkeestanne kampanjan verkkosivuille.

9. Osallistukaa projektityöllänne kansainväliseen koulukilpailuun (vapaaehtoista).

10. Arviokaa kampanja ja tulkaa mukaan SUPPORT-koulujen joukkoon (opettajille, vapaaehtoista)